avangard-pressa.ru

Тема 2: Основні принципи розрахунку собівартості промислової продукції - Экономика

18. Собівартість промислової продукції - це:

1. Грошовий вираз вартості

2. Витрати упредметненої праці витрачені на засоби виробництва

3. Поточні витрати усіх видів ресурсів на виробництво і реалізацію продукції на підприємстві

4. Вартість додаткової праці, використаної на розширене відтворення і відрахування до державного бюджету

19. Плановий обсяг затрат розраховують на підставі:

1. Обсягу виробництва

2. Номенклатури і асортименту продукції

3. Обсягу виробництва, номенклатури і асортименту продукції

4. Ринкової ціни продукції

20. За способом віднесення на собівартість одиниці продукції витрати діляться на:

1. Загальноцехові

2. Залежні

3. Прямі і непрямі

4. Адміністративні

21. Залежно від економічного змісту витрати по калькуляційних статтях діляться на:

1. Умовно-постійні

2. Основні, загальноцехові, загальнозаводські

3. Залежні

4. Прямі

22. По ступеню і характеру зміни залежно від об'єму виробництва витрати діляться на:

1. Прямі

2. Умовно-постійні

3. Залежні

4. Умовно-постійні, залежні

23. До основного виробництва відносяться:

1. Підрозділи підприємства безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції

2. Підрозділи підприємства безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і підрозділи що забезпечують виробництво запасними частинами, інструментом

3. Підрозділи які забезпечують виробництво основної продуції енергією

4. Підрозділи по забезпеченню нормальних умов праці і дотриманню вимог техніки безпеки.

24. До допоміжного виробництва відносяться:

1. Підрозділи безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і підрозділи які забезпечують виробництво електроенергією

2. Підрозділи які забезпечують виробництво основної продуції енергією, запасними частинами, інструментом

3. Підрозділи пов'язані із збутом продукції

4. Вірна відповідь відсутня

25. Залежно від часу формування затрат розрізняють такі види собівартості:

1. Розрахункова

2. Планова, фактична

3. Порівняльна

4. Річна

26. Виходячи зі встановленого об'єму роботи підприємства за плановий період і технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, трудових витрат, а також проведення режиму суворої економії визначається собівартість

1. Нормативна

2. Фактична

3. Планова

4. Базова

27. На підставі даних бухгалтерської, фінансової і статистичної звітності після закінчення планового періоду визначається собівартість:

1. Нормативна;

2. Планова;

3. Фактична;

4. Розрахункова.

28. Залежно від тривалості розрахункового періоду розрізняють види собівартості:

1. Цехову, виробничу

2. Нормативну, індивідуальну

3. Планову і фактичну

4. Місячну, квартальну, річну

29. Залежно від місця формування витрат собівартість може бути:

1. Індивідуальна

2. Повна

3. Цехова, виробнича, повна

4. Виробнича

30. В промислову собівартість не включаються:

1. Визнанні штрафи, витрати на напівфабрикати

2. Визнанні штрафи, пеня, витрати на підготовку та освоєння виробництва

3. Визнанні штрафи, пеня, неустойка

31. Планова собівартість необхідна:

1. Для визначення економічної ефективності запропонованих заходів

2. Для визначення витрат на заробітну плату з нарахуваннями

3. Для визначення витрат на енергоресурси та матеріали

32. Фактична собівартість використовується для:

1. Оцінки виробничої діяльності підприємства за рік

2. Для аналізу витрат на заробітну плату

3. Для оцінки витрат на енергоресурси та матеріали

33. Цехова собівартість визначає витарти цеха:

1. На матеріали, заробітну плату з нарахуваннями, паливо, електроенергію, амортизаційні відрахування

2. На всі види енергоресурсів, заробітну плату

3. На амортизаційні відрахування, паливо, електроенергію, матеріали

34. Фабрично-заводська (виробнича) собівартість складається:

1. Із цехової собівартості та загальновиробничих витрат

2. Із цехової собівартості та витрат на реалізацію продукції

3. Із цехової собівартості та витрат постачальних організацій

35. Повна собівартість на підприємстві складається:

1. Із цехової та фабрично-заводської собівартості

2. Із цехової собівартості та невиробничих витрат

3. Із фабрично-заводської собівартості та позавиробничих витрат

36. Який з методів розрахунку собівартості промислової продукції передбачає визначення витрат лише після її виробництва:

1. Попередільний

2. Нормативний

3. Позаказний

4. Жодна з відповідей невірна

37. Найбільш довершений метод, що дозволяє виявити резерви зниження собівартості продукції, а також підвищення ефективності промислового ви-робництва:

1. Попередільний;

2. Плановий;

3. Нормативний;

4. Позаказний.

38. Калькуляція виробничої собівартості продукції включає:

1. Прямі витрати на матеріали та оплату праці

2. Загальновиробничі витрати та інші прямі витрати

3. Усе вище перелічене

4. Витрати на збут, адміністративні і загальновиробничі витрати

39. Для індивідуальних і дрібносерійних виробництв найбільше поширення отримали методи калькуляції:

1. Нормативний

2. Позаказний

3. Попередільний

4. Попроцессний

40. Попередільний метод обліку затрат на виробництво застосовується у виробництвах:

1. З комплексним використанням сировини

2. Де продукція проходить послідовні виробничі процеси

3. Масового і серійного виробництва

4. Вірна відповідь відсутня

Тема 3: Планування експлуатаційних витрат на залізничному транспорті

41. Експлуатаційна діяльність залізниць -

1. Діяльність відокремлених підрозділів, безпосередньо пов`язана з перевезенням пасажирів, вантажів

2. Діяльність відокремлених підрозділів, пов`язана з організацією виробництва

3. Діяльність відокремлених підрозділів, пов`язана з виконанням низки допоміжних операцій, які використовуються в перевезеннях вантажів та пасажирів

42. Основним видом економічної діяльності на залізничному транспорті є:

1. Роботи, що сприяють здійсненню технологічного процесу перевезень

2. Роботи, які забезпечують вантажні та пасажирські перевезення, а також перевезення багажу

3. Роботи, які сприяють підвищенню якості обслуговування клієнтури та пасажирів

43. Основна діяльність залізниць -

1. Спрямована на ефективне використання локомотивного і вагонного парків

2. Діяльність відокремлених підрозділів спрямована на виконання та обслуговування перевізного процесу

3. Діяльність відокремлених підрозділів пов`язана з технічним обслуговуванням рухомого складу, їх екіпіровкою та ремонтами

44. Допоміжна діяльність на залізничному транспорті:

1. Роботи, які забезпечують вантажні та пасажирські перевезення

2. Роботи, які спричиняють підвищенню якості використання рухомого складу

3. Усі види послуг, що сприяють здійсненню технологічного процесу перевезень й підвищенню якості обслуговування клієнтури та пасажирів

45. Основна діяльність:

1. Це операції пов`язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства й забезпечують основну частку його доходу

2. Це операції пов`язані з прямими матеріальними витратами

3. Це операції пов`язані з витратами на оплату праці, загальновиробничі і адміністративні витрати

46. Підсобно-допоміжна діяльність залізниць-

1. Діяльність пов`язана з виконанням ремонтних робіт

2. Діяльність відокремлених підрозділів, яка не пов`язана з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу

3. Діяльність відокремлених підрозділів, пов`язана з виконанням низки допоміжних операцій та організацією виробництва, продукція яких використовується для потреб експлуатаційної діяльності залізниць

47. Джерелом покриття витрат, пов`язаних з основною діяльністю залізничного транспорту є:

1. Доходи від перевезень, оплачені клієнтами на підставі затверджених тарифів з пасажирських і вантажних перевезень

2. Доходи тільки від ремонтної діяльності

3. Доходи від надання другорядних послуг

48. Джерелом покриття витрат із допоміжної діяльності залізниць є:

1. Доходи від ремонтної діяльності

2. Додатково одержані доходи з виробництва товарів, або надання послуг, що пов`язані з перевезеннями вантажів та пасажирів

3. Додатково одержані доходи від наданих додаткових послуг, пов`язані з перевезеннями, оплачені на підставі затверджених ставок додаткових зборів і договорних тарифів на послуги

49. На залізничному транспорті України до видів економічної діяльності, що є допоміжними видами, відносять діяльність таких господарств:

1. Паливне, матеріально-технічного забезпечення, транспортно-експедеційні операції

2. Перевезень, паливне, матеріально-технічного забезпечення

3. Локомотивне, перевезень, паливне, транспортно-експедеційні операції

50. Другорядний вид економічної діяльності це:

1. Підсобно-допоміжна діяльність на залізничному транспорті

2. Будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності з виробництва товарів або надання послуг, що не пов`язані з перевезеннями на залізницях

3. Діяльність пасажирського залізничного транспорту та перевезення багажу

51. Допоміжний вид економічної діяльності локомотивного господарства це:

1. Витрати, пов`язані з роботою локомотивів на коліях, які не належать залізниці

2. Витрати, пов`язані з роботою по поточному ремонту і технічному обслуговуванню локомотивів

3. Витрати, пов`язані з екіпіровкою локомотивів

52. У залежності від умов діяльності витрати поділяються на:

1. Витрати від звичайної діяльності та витрати від надзвичайної діяльності

2. Витрати від експлуатаційної діяльності

3. Фінансові витрати

53. Витрати звичайної діяльності включають:

1. Витрати операційної діяльності

2. Фінансові витрати, інші витрати

3. Всі вище перераховані

54. Прямі виробничі витрати групуються:

1. За видами економічної діяльності

2. За видами економічної діяльності, та амортизаційними відрахуваннями

3. За галузевими господарствами залізничного транспорту

55. У залежності від напрямку формування витрати операційної діяльності поділяються на статі, що поєднують витрати:

1. За видами робіт або за видами обслуговування технічних засобів

2. Тільки по ремонтній діяльності та технічному обслуговуванню основних фондів

3. По вантажним перевезенням, та їх обслуговуванню

56. При плануванні та обліку витрат за видами робіт повинне бути забезпечене групування за такими елементами витрат:

1. Витрати на оплату праці, електроєнергію, паливо

2. Матеріальні витрати, відрахування на соціальні потреби, амортизація

3. Всі вище перераховані

57. Витрати на збут це:

1. Витрати на рекламу та дослідження ринку

2. Витрати на обслуговування та управління підприємством

3. Загальновиробничі витрати

58. Інші витрати операційної діяльності це:

1. Штрафи, пеня, неустойки

2. Витрати на утримання житлового та комунального господарства, об`єктів соціально-культурного призначення

3. Всі вище перераховані

59. Групування витрат за економічними елементами властиве для:

1. Інвестиційної діяльності

2. Операційної діяльності

3. Фінансової діяльності

4. Будь якого виду діяльності

60. Загальновиробничі витрати поділяються на:

1. Умовні і реальні

2. Повні і часткові

3. Постійні і змінні

4. Немає вірної відповіді

61. До загальновиробничих витрат відносять:

1. Витрати на утримання інженерно-технічного персоналу;

2. Витрати на амортизаційні відрахування;

3. Витрати на обслуговування та управління виробництвом

4. Витрати на комплектуючі вироби.

62. Адміністративні витрати пов'язані з:

1. Утриманням автотранспорту;

2. Утриманням комунального господарства;

3. Перевезенням вантажів та пасажирів;

4. Управлінням підприємством.

63. Витрати якого господарства є найбільшими в структурі експлуатаційних витрат:

1. Господарства перевезення;

2. Пасажирського господарства;

3. Локомотивного господарства;

4. Господарства колії.

64. Номенклатура витрат - це:

1. Перелік статей та елементів витрат;

2. Перелік статей по прямих витратах;

3. Перелік статей по підсобно-допоміжної діяльності;

4. Елементи витрат по статтям загальновиробничих витрат.

65. При кодуванні статей витрат із перевезень використовується 4 знаки

1. Від 1000 до 7000

2. Від 1000 до 5000

3. Від 1000 до 10000

66. Загальновиробничим, адміністративним та іншим витратам і витратам допоміжної діяльності присвоєні номери статей від:

1. 300 до 500

2. 300 до 1000

3. 100 до 1000

67. Які витрати є найбільшими в загальному об'ємі витрат:

1. Витрати на амортизаційні відрахування;

2. Витрати на електроенергію;

3. Витрати на заробітну плату;

4. Витрати на матеріали.

68. Норма витрат палива на тягу поїздів визначається на:

1. 1000 ткм нетто;

2. 100 ткм брутто;

3. 10000 ткм - брутто;

4. 10 ткм брутто.

69. План експлуатаційних витрат розробляється на основі:

1. Плана перевезень, плана роботи рухомого складу, плана по праці

2. Плана підсобно-допоміжної діяльності

3. Плана перевезень, плана ремонтної діяльності

70. В середині статей експлуатаційні витрати плануються:

1. Тільки по витратам на заробітну плату та соціальні потреби

2. Тільки по витратам на паливо і електроєнергію

3. По елементам витрат

71. Що з нижче перерахованого відноситься до елементів витрат:

1. Заробітна плата, витрати на паливо, електроенергію;

2. Адміністративні витрати;

3. Постійні та змінні витрати;

4. Виробничі прямі та непрямі витрати.

72. Річний фонд заробітної плати визначається як:

1. Добуток явочної чисельності робітників на середньомісячну платню по посадам і професіям та кількості місяців у році;

2. Добуток годинної тарифної ставки на кількість робочих годин за рік;

3. Добуток спискової чисельності робітників на середньомісячну платню по посадам і професіям та кількості місяців у році;

4. Добуток місячної тарифної ставки на кількість місяців у році.

73. Відрахування на соціальні потреби складають:

1. 37,81%

2. 37,51%

3. 37,61%

74. Витрати на мастильні та обтиральні матеріали по експлуатації локомотивів розраховуються:

1. По об`єму роботи і нормам витрат матеріалів на встановлений вимірник

2. По об`єму роботи і нормам витрат матеріалів на одиницю роботи

3. По кількості локомотивів і нормам витрат матеріалів на один локомотив

75. Витрати на електроенергію на тягу поїздів зв`язані з переміщенням вагонів розраховуються:

1. По об`єму роботи в ткм брутто і норми витрат електроєнергії на 10000 ткм брутто

2. По об`єму роботи в ткм брутто і норми витрат електроєнергії на 1000 ткм брутто

3. По об`єму роботи в ткм нетто і норми витрат електроєнергії на 10000 ткм брутто

76. Витрати на паливо на тягу поїздів, зв`язані з роботою локомотивів визначаються:

1. По лінійному пробігу локомотивів та норми витрат палива на 1 км лінійного пробігу

2. По загальному пробігу локомотивів та норми витрат палива на 1 км загального пробігу

3. По умовному пробігу локомотивів та нормі витрат палива на 1 км умовного пробігу

77. Витрати на паливо, електроєнергію при простої локомотивів (при роботі двигуна), розраховуються:

1. По локомотиво-годинам маневрової роботи і витрат на 1 локомотиво-годину маневрової роботи

2. По локомотиво-годинам простою і нормам витрат палива електроєнергії на 1 годину простою локомотива

3. По часу знаходження локомотива під екіпіровкою

78. Витрати електроєнергії на технологічні потреби визначаються:

1. По кількості електросилового обладнання і ціни 1 квт- год електроєнергії

2. По кількості електросилового обладнання, його мощності, часу роботи і ціни 1 квт-год електроєнергії

3. По кількості електросилового обладнання, часу його роботи, ціни 1 квт-год

79. Витрати на паливо для обігріву приміщення плануються:

1. По об`єму приміщення, кількості днів опалювального періоду, норм витрат палива, різниці температури всередені і зовні приміщення, ціни палива

2. По об`єму приміщення, норми витрат палива для підігріву 1000 м3 повітря на 1 градус, ціни палива

3. По об`єму приміщення, різниці температури всередині і зовні приміщення, ціни палива

80. Річні амортизаційні відрахування плануються:

1. По амортизованій вартості основних фондів та строку служби цих основних фондів

2. По залишковій вартості основних фондів та строку служби цих основних фондів

3. По середньорічній вартості основних фондів та строку служби цих основних фондів

81. Витрати на ремонт тари відносяться до витрат:

1. Операційних

2. На збут

3. Адміністративних

4. Інших операційних