avangard-pressa.ru

Тема 2 Маркетинг у системі підприємницької діяльності - Философия

План

1. Зміст поняття підприємництво

2. Фази розвитку підприємництва, роль маркетингу

3. Управління маркетингом на підприємництві

4. Економічний і правовий захист відповідальності підприємців

5. Державне регулювання підприємницької діяльності

Організувати маркетингову діяльність виявити потреби і своєчасно їх задовольняти через певні послідовні дії і певними людьми які вміють і знають як це зробити. Такі люди називаються підприємцями. Тому детальніше розглянемо поняття підприємництво.

1.ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Історія поняття

Вперше термін ʺпідприємництвоʺ вжив у XVIII столітті

французький банкір Т. Кантільйон. До підприємців він відносив людей які займаються ринковою діяльністю. У ті часи це були торгівці, лихварі, селяни. Головною рисою підприємця вважав Т. Кантільйон є схильність до ризику. Суть підприємництва розглядали класики економічної науки. Для А. Сміта підприємець це власник який ризикує заради комерційного успіху. Французький економіст Ж.Б. Сей вважав, що підприємець це особа яка вміє вдало комбінувати фактори виробництва. З’єднуючи ці фактори він організовує виробництво і продаж, управляє цим процесом і користується його результатами. Німецький соціолог М. Вебер запропонував модель “ідеального підприємця”. Мотивом діяльності підприємця прагнення влади і нагромадження багатства. У XX столітті ґрунтовний аналіз та узагальнення підприємництва як процесу та особи підприємця дав австро-американський економіст Й. Шумпетер. Він стверджував, що підприємець це економічний лідер. Він має нестандартно мислити, бути вільним у своїх діях постійно думати над освоєнням нових ринків та технологій, ризикувати і користуватися конкурентними перевагами.

Сучасні західні дослідники І. Ансофф, С.Л. Бро, М. Маскон, Ф. Хаєк та інші, особливу роль приділяють інноваційному підприємництву це пояснюється винятково важливим значенням безперервного запровадження наукових розробок, нових технологій і продуктів.

Класик української економічної науки М. Туган-Барановський важливу роль у підприємництві відводив патріотизму, культурі, релігії тобто ментальності народу.

Перехід економіки України до ринку значно активізував процес наукових досліджень з проблем підприємництва. Варто відзначити роботи А.Чухна з проблем підприємництва в постіндустріальному суспільстві. Ю.Похомов досліджував тенденції розвитку підприємництва в умовах переходу до ринку.

Ознаки підприємництва

. Підприємництво як вид діяльності має певні

Сучасний підхід.

риси або ознаки. Підприємництво як особливий

вид діяльності означає наявність у суб’єктів цієї діяльності:

· певного способу мислення і особливого стилю поведінки;

· творче відношення до праці і прагнення до новаторства нетрадиційних рішень;

· постійна готовність до ризику;

· знаходження нових джерел ресурсів та їх комбінацій;

· застосування модерних методів управління;

· освоєння нових ринків збуту продукції.

Підприємництво як самостійна діяльність передбачає свободу суб’єктів комерційної діяльності у таких напрямах:

· вибір сфери підприємницької діяльності і його виду

· вибір механізму цієї діяльності;

· вибір інструментів реалізації комерційної діяльності;

· вибір каналів постачання і збуту;

· встановлення адекватності вимогам часу системи мотивації;

· встановлення цін і тарифів на товари і послуги;

· можливістю розпоряджатися результатами виробничо-комерційної діяльності.

Підприємництво як господарська діяльність що здійснюється фізичними та юридичними особами передбачає організацію та управління господарським процесом незалежно від сфери діяльності фірми, чи типу підприємця. Господарська діяльність може охоплювати наступні види: виробничо-збутову; комерційну, інноваційну, патентно-ліцензійну, консультаційну, торгівлю цінними паперами та ін. В свою чергу комерційна діяльність включає в себе: закупівельну, збутову, посередницьку, рекламну та ін.

Підприємницька діяльність може здійснюватися юридичними і фізичними особами . Юридичні особи належать до колективних підприємців. Вони є носіями майнових прав і обов’язків, виступають в господарському процесі від свого імені, існують незалежно від осіб що входять в його склад. Майно юридичної особи відокремлене від майна його членів. Фізичні особи це індивідуальні підприємці, правовий стан яких регулюється відповідними законом згідно з яким вони можуть здійснювати правові акти, несуть майнову та іншу відповідальність. Обидві форми підприємницької діяльності засновані як на власності майна і капіталу їм належних так і на залучених фінансових ресурсах.

2.ФАЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ

Етапи формування

Процес формування ідеї підприємницької діяльності

ідеї розвитку

починається із продуманої і чітко сформульованої

підприємництва

мети і проходить наступні етапи (схема 1)

Вибір сфери та виду діяльності Вибір організаційної форми бізнесу Розробка стратегії бізнесу (бізнес-план) Аналіз ресурсного забезпечення Організація підприємницької діяльності

Метою організації підприємницької діяльності є досягнення комерційного успіху – отримання прибутку чи підприємницького доходу. Щоби правильно сформулювати мету підприємець повинен володіти:

· професійними знаннями сфери діяльності;

· наявності управлінського досвіду у сфері комерційно-збутової діяльності;

· вміти правильно оцінити своє становище на ринку;

· проаналізувати як власні так і залучені фінансові ресурси;

· вміти організувати виробництво заради досягнення успіху;

· здатність аналізувати ринкові можливості в конкурентному середовищі.

Циклічність розвитку

Комерційне підприємництво як і будь-яке у своєму

підприємництва і роль

розвитку проходить певні фази або цикли, на

маркетингу

кожному із них маркетинг відіграє свою певну роль

(табл. 1).

Таблиця 1

Роль маркетингу на етапах розвитку підприємництва.

Цикл розвитку Мета підприємництва Роль маркетингу Перший Розробка товару і вихід на ринки Допомога в отриманні інформації про ринки і позиції товару на ньому Другий Зростання виробничої діяльності Сегментація ринку та виділення цільових сегментів Третій Стабілізація рівномірного зростання Створення іміджу збалансованого розвитку підприємства та якості товару Четвертий Збереження позицій Пошук додаткових засобів стимулювання виробництва і збуту П’ятий Пошук додаткових резервів та імпульсів господарювання Впровадження нових технологій, модифікація товару

Місце маркетингу

Розробка і прийняття маркетингових рішень

в системі підприємництва

в системі підприємництва ґрунтується на

основі єдностей та відмінностей маркетингу: як філософії, способу організації діяльності фірми; інструмента впливу на процес обміну.

Ф. Котлер обґрунтував різницю між маркетингом як філософією ведення бізнесу і маркетингом як інструментом підприємницької діяльності. До кінця 20 ст. маркетинг був видом діяльності для тих хто цим професійно займався. Оскільки вони свої зусилля зосереджували на способах, прийомах та інструментах маркетингу.

У XXI столітті маркетинг стає філософією бізнесу. В умовах єдиної філософії організації бізнесу яка спрямована на задоволення потреб споживачів маркетинг пронизує діяльність кожного працівника, службовця і вищого керівництва і спонукають до діяльності як добре скоординованої команди.

Відмінності між двома підходами до організації маркетингової діяльності на підприємстві відображено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Маркетинг як спосіб організації збутової діяльності Маркетинг як філософія ведення бізнесу Спосіб організації діяльності Орієнтація Орієнтація на кінцеві результати діяльності Оволодіння маркетинговими прийомами, способами та інструментами Вузьке коло спеціалістів-професіоналів Використовується всіма працівниками фірм від вищих менеджерів до рядових виконавців Обмін інформацією Між працівниками функціонального відділу Між структурними підрозділами та працівниками фірми Комунікативні відносини Наявність бар’єрів між функціональними відділами, формування окремих бюджетів Складання єдиних маркетингових планів. Відсутність перешкод між структурними підрозділами

Відмінності між маркетингом як інструмента підприємницької діяльності та маркетингом як філософією ведення бізнесу

3.УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Ранжування

Цілеспрямована поведінка виробників відображається

стратегічних

у функціях управлінця, що охоплюють аналіз проблеми,

завдань

планування, організацію і контроль що спрямовані на

вирішення цих проблем. Для того, щоби своєчасно вирішити проблему необхідно поставити в певному пріоритетно-ієрархічному порядку стратегічні завдання. Це зумовлюється невизначеністю розвитку зовнішнього середовища, різкою зміною політики уряду, політичної нестабільності, розвитком НТП і несподіваними технологічними проривами, змінами позицій конкурентів. Управління і планування маркетингової діяльності являє собою ряд послідовних дій (схема 2.2)

Схема 2.2

Ранжування стратегічних завдань управління і планування маркетингової діяльності

1.

Нагляд за тенденціями розвитку макросередовища

Доповідь керівництву підприємства про результати спостережень та аналіз нових явищ у зовнішньому середовищі 2.

Поділ проблем що виникають на: - надважливі; - середньої важливості; - важливі, але не дуже термінові; - несуттєві, або фальшиві

3.

Детальний аналіз. Напрацювання рекомендацій 4.

Прийняття рішень та контроль за їх виконанням 5.

Більш детальною є схема управління підприємством на основі ранжування відображені у схемі 2.3

Схема 2.3

Управління на основі ранжування стратегічних завдань

Зовнішні тенденції Внутрішні тенденції Важливість, терміновість Ранжування проблем Термінові заходи Відсутність реакції через несуттєвість проблем Спостереження і зворотній зв’язок

Для маркетингової діяльності підприємства найважливішими є чотири групи питань: інформація; використання інструментів маркетингу; організація маркетингової діяльності; маркетинговий контроль.

4.ЕКОНОМІЧНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ

Права підприємців

Підприємець здійснює господарську діяльність на

свій страх і ризик, несе майнову відповідальність за результати діяльності. При цьому він наділений певними правами:

1. Створювати фірми у будь-якій сфері діяльності, що не обмежується діючим законодавством.;

2. Набувати майнових прав;

3. Брати участь зі своїм майном в підприємницькій діяльності інших суб’єктів господарювання;

4. Отримувати від підприємницької діяльності дохід;

5. Організовувати найм та звільнення працівників;

6. Використовувати будь-які, виходячи із потреб та специфіки підприємницької діяльності фінансові операції.

Обов’язки підприємців

1.Забезпечувати підприємство всіма необхідними

ресурсами;

2.Забезпечувати належну якість вироблених товарів та наданих послуг;

3.Дотримуватися законних вимог та прав споживачів;

4.Здійснювати оплату праці найманих працівників згідно умов контракту забезпечувати належні умови праці, технічної та технологічної безпеки;

5.Виконувати всі зобов’язання по оплаті податків і зборів, які передбачені діючим законодавством.

Підприємництво

Бізнес це ділова активність на ринку між суб’єктами з

і бізнес

метою отримання доходу (прибутку). Суб’єктами

бізнесу можуть бути фізичні і юридичні особи, непідприємницькі організації. Найважливіше щоби суб’єкт в бізнесі володів капіталом чи певним видом ресурсу який завжди можна пустити в обіг. Підсумком у бізнесі завжди є наявність маркетингово-комерційних операцій. Бізнес, поняття значно ширше ніж підприємницька діяльність. Оскільки до бізнесових операцій відносяться будь-які разові комерційні угоди. Суб’єкт в бізнесі називається бізнесменом або комерсантом. Статус бізнесмена характеризується:

· Самостійністю у прийнятті комерційних рішень;

· Здійснення різноманітних угод у вигляді підприємництва;

· Здійснення підприємництва від свого імені.

До найважливіших вимог бізнесової діяльності відносяться:

· Придбання необхідного для ведення підприємницької діяльності дозволу (патенту, ліцензії, франшизи);

· Ведення бухгалтерських книг;

· Участь у господарській діяльності під певною фірмовою назвою;

· Наявність власного банківського рахунку.

Міжнародний

Міжнародний бізнес це ділова активність суб’єктів

бізнес

підприємницької діяльності на світовому ринку з метою

отримання прибутку чи підприємницького доходу. Міжнародний бізнес може розвиватися за умов вільного переміщення капіталів, товарів і робочої сили.

Для сучасного міжнародного бізнесу характерно:

- Постійне підвищення рівня конкурентоздатності товарів і постуг через впровадження досягнень НТП; пристосування своїх товарів до вимог споживачів; скорочення витрат виробництва;

- Використання вигод і переваг розміщення підприємств ТНК і їх пристосування до місцевих ринків;

- Пристосування міжнародного бізнесу до культурно-національних особливостей тих країн де він здійснюється;

- Адекватне управління фінансовим і товарним потоком;

- Необхідність врахування особливостей розвитку країн, врахування норм і вимог існуючого діючого законодавства.

5.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суть і мета

Державне регулювання це є форма цілеспрямованої

державного

цілеспрямованої політики та реальних дій держави

регулювання

яка через політичні, правові та фінансово-економічні

важелі забезпечує розвиток підприємництва, підтримує суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності для їх функціонування в заданому режимі.

До завдань державного регулювання відносяться:

- створення правової основи підприємництва та контроль за дотриманням діючого законодавства в сфері бізнесової діяльності;

- забезпечення діяльності ринкового механізму, вільного підприємництва та етики бізнесу;

- забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту населення та обороноздатності країни;

- забезпечення умов для стабільної участі підприємців у міжнародній економічній діяльності;

- забезпечення розвитку підприємницької інфраструктури.

Функції та основні напрями

Виконання завдань державного регулювання

державного регулювання

здійснюється через виконання певних функцій

До них відносяться:

1.Функції організації:

а) Законотворча:

· Утвердження законності і прав народу;

· Захист прав приватної власності;

· Захист прав виробників і споживачів;

· Гарантія безпеки, та реалізація інтересів громадянина, суспільства та суб’єкта підприємницької діяльності.

б) створення та підтримка організаційно-правовї основи підприємницької діяльності:

· Розробка, впровадження та контроль за законами, що регулюють підприємницьку діяльність;

· Гарантія свободи підприємницької діяльності і всіх її атрибутів.

в) створення сприятливих умов та забезпечення організаційного механізму підприємницької діяльності:

· Дотримання права у сфері податкової політики, фінансової звітності, стандартизації, сертифікації та якості продукції;

· Дотримання роботодавцями своїх зобов’язань щодо найманих працівників;

· Недопущення корупції, хабарництва та тіньової діяльності у сфері бізнесу;

· Організація управління державною власністю.

2.Функції контролю:

а) контроль за дотриманням правових норм:

· Підприємницької діяльності;

· Добросовісної конкуренції;

· Монопольної діяльності;

· Етичного бізнесу.

б) контроль за органами виконавчої влади:

· Митною, ліцензійною та іншими службами;

· Регуляторною діяльністю державного апарату.

3.Функції координації:

Координація включає:

· Узгодження заходів державного регулювання господарської діяльності на рівні галузевих та національних об’єднань та асоціацій підприємців;

· Координація інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і суспільства у цілому;

· Узгодження діяльності приватних структур, цінової, антимонопольної та спільної господарської діяльності.

4. Функції сприяння розвитку підприємництва:

а) фінансові важелі:

· Надання фінансових засобів: субсидій, дотацій, пільгових кредитів, перестрахування держави та ін.

· Підвищення ефективності виробництва шляхом полегшення доступу до певних ресурсів, прискорення амортизації.

б) організаційні заходи:

· Стимулювання інноваційної діяльності;

· Сприяння розвитку малого бізнесу;

· Сприяння вирішення конфліктів між підприємцями та дотримання контрактних угод.